E-mail:
lisahimjensen[AT]hotmail[DOT]com
 
 
Phone:
+47 45086839