Kunst

For å se bilder av mine arbeider, scroll nedover eller klikk her.  / To see images of my work, scroll down or click here.

Jeg er billedkunstner og forfatter med utdanning fra Kunst-og Designhøgskolen i Bergen og Skrivekunstakademiet i Hordaland. Jeg er opprinnelig fra Stockholm, men har bodd i Bergen siden 2004. Som kunstner er min praksis sentrert rundt tegning, collage, tekst og maleri, samt forskjellige former for kunstnerbøker. Prosjektene mine inneholder som regel en sidestilling av tekst og bilde, og en variasjon av uttrykk og teknikker.

I mange år arbeidet jeg med tekst som en del av kunstprosjektene mine, det kunne være som et element i et bilde, eller som et parallelt element. I begynnelsen betød introduksjonen av ord fremfor alt at de visuelle elementene ble løsgjort fra en forklaringstrang, hvilket gjorde meg fri til å undersøke det som var taktilt, sanselig, ikke-verbalt, irrasjonelt. Med tiden ble skrivingen en stadig større del av arbeidet mitt. I 2018 kom den første boken min, diktsamlingen Den sanne horisonten, ut på Cappelen Damm. I dag står kunst og litteratur side om side i mitt kunstnerskap.

Arbeidene mine oppstår gjerne som en følge av en sanseerfaring – en observasjon – som utvikler seg til en fascinasjon, til en besettelse. På hvilken måte denne besettelsen kommer til uttrykk veksler. De siste årene har jeg vært opptatt av flyktige fenomener, av vann og vannets bevegelse, av speilbilder, fordreininger, inverteringer, gjentakelser – der noe kjent for en kort stund kan forvandles til noe nytt, ugjenkjennelig. Interessen for slike fenomener er på en bakvendt måte koblet til et tema som går igjen i tekstene mine, nemlig ønsket om klarhet og om bestandighet. At språket, ordene skal stå i ubestridelig forbindelse med verden de beskriver, selv når den forbindelsen er vanskelig å få øye på. De siste prosjektene mine har vært varsomme og nitide studier av strukturer og tilfeldigheter, i naturen og i det enkelte menneskelivet. Min arbeidsprosess er preget av innfall og vilkårlige sammenstillinger, der det sanselige og det ordnende fungerer som samvirkende ytterpunkter.Visual Art

I’m a visual artist and writer with an MFA from Bergen National Academy of Art and Design, and education from Skrivekunstakademiet i Hordaland (“The Academy of Creative Writing in Hordaland”). Originally from Stockholm, I moved to Bergen in 2004 and have lived here since. As an artist, my practice is centred around drawing, collage, text, painting and artist’s books. My projects are usually amalgamations of different techniques and styles, with some kind of juxtaposition of text and image.

For many years, text was a part of my art projects. Text could be an element in a picture, or a separate element, like a fanzine. In the beginning, the introduction of words meant that the visual elements were released from some kind of inner need of mine to verbally explain them. It freed me to explore the tactile, sensual, non-verbal, irrational side to visual art. Gradually, writing became a larger part of my work. In 2016, I had poems accepted to the anthology Signaler. Subsequently, I began to work with text separately from art. My first book, a collection of poetry titled Den sanne horisonten (“True Horizon”) was published in 2018. Today, my artistic practice is split between art and literature.

It’s common for ny work to start out as an experience – an observation – which evolves into a fascination, an obsession. The last couple of years I’ve been occupied by fleeting phenomena: by water and the movement of water, by mirror images, distortions, inversions, repetitions – where something known momentarily is transformed into something new and unrecognizable. I’m also interested in whether, and to what extent, a person’s sensory perception and inner world reflect an outer reality. My interest in this, and in the phenomena mentioned above, is – somehow counterintuitively – linked to a recurring theme in my written work; namely the desire for clarity and permanence. The desire for language, words, to be firmly connected to the world they describe, even if the nature of that connection is difficult to determine. My process is largely guided by whim and random juxtapositions. At the same time, I’m often brought back to ideas and techniques I’ve visited before, that I’m not done with yet, and maybe can’t be done with.