Wetlands

Billedkunst

Bilder fra utstillinger m.m. finnes her.

To see pictures from exhibitions etc., scroll down to the portfolio section on the first page or click here.


Jeg er billedkunstner med utdanning fra Kunst-og Designhøgskolen i Bergen. I 2018 debuterte jeg som forfatter med diktsamlingen Den sanne horisonten. Jeg kommer opprinnelig fra Stockholm, men har bodd i Bergen siden studietiden.

Som billedkunstner har jeg arbeidet med forskjellige uttrykk og teknikker. Kjernen er tegning, collage og maleri, samt ulike former for fanziner og kunstnerbøker. I begynnelsen av et prosjekt er arbeidsprosessen min preget av innfall, tilfeldige sammenstillinger og famling. Hvor lenge begynnelsesfasen varer varierer. For meg er denne første tiden med famling nødvendig, og noe som nødvendigvis vil prege det ferdige verket. Men selv om arbeidene mine innledningsvis formes av tilfeldigheter, fører oppmerksomheten min ofte tilbake til uttrykk og til ideer som jeg har vært borti før, og som jeg ikke blir – eller ikke kan bli – ferdig med. Et tilbakevendende tema er hvordan individets sanseerfaringer og indre verden reflekterer en ytre virkelighet. I hvilken utstrekning et menneskes sanser og tanker lukker henne inne, eller åpner opp mot det som ligger utenfor. Det kan handle om relasjonen til andre mennesker, eller til naturen som helhet. De siste årene har jeg også vært opptatt av flyktige fenomener, av vann og vannets bevegelser, av speilbilder, fordreininger, inverteringer – der et opprinnelig objekt for en kort stund forvandles til noe nytt, ugjenkjennelig. Interessen for slike fenomener er på en bakvendt måte koblet til et tema som går igjen i tekstene mine, nemlig ønsket om klarhet og om bestandighet. Og at språket, ordene skal stå i ubestridelig forbindelse med verden de beskriver, selv når den forbindelsen er vanskelig å få øye på.


Visual Art

I’m a visual artist with an MFA from Bergen National Academy of the Arts. In 2018 I made my debut as a writer with Den sanne horisonten (“True Horizon”), a collection of poetry. Originally from Stockholm, Sweden, I have lived in Bergen, Norway, since I started art school in 2004.

As a visual artist I have worked across a span of expressions and techniques. My main focus is drawing, painting, collage and various forms of fanzines and artist’s books. In the beginning of a new project, my process is guided by impulse, random juxtapositions and fumbling. How long this phase lasts varies. I’ve come to view this initial period of fumbling as necessary, as something that is essential to the finished piece. But even if my work is guided by coincidence initially, there are some modes of expression, and some questions I keep returning to. One of these questions is how the sensory experiences and inner world of the individual is reflected in an external reality. And to what degree a human being’s senses and thoughts wall her off, or open her up to what lies outside of her. It could be other people, or nature as a whole. The last couple years I’ve also been interested in fleeting phenomena, in water and the movement of water, in reflections, distortions and inversions – where an object is transformed into something new, unrecognisable. My interest in these phenomena is somehow counterintuitively related to a recurring theme in my written work: the desire for clarity and permanence. And the desire to have words, language, securely linked to the world they are describing, even when the nature of that link is difficult to discern.