TV-rommet

Kunst


For English, scroll down. To see pictures from exhibitions etc., click here.


Jeg er billedkunstner og poet med utdanning fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Skrivekunstakademiet. Min kunstpraksis er variert, og vokser ut fra tegning, maleri, kollasj og tekst, som stadig spiller over i andre teknikker, gjerne teknikker jeg behersker i mindre grad. Jeg er interessert i møtet mellom materialer, teknikkers ulike tempo og taktilitet, språkets muligheter og begrensninger. Jeg er opptatt av tekst som materiale, av tekstens taktilitet, og hvordan man ved å gjenta en forstyrrelse kan danne en orden. Jeg er interessert i hvordan behov og begjær trekker i ulike retninger, i mennesket som en del og en mangelfull helhet. I utstillinger arbeider jeg etter en kollasjlignende metode, der jeg sidestiller ulikeartede elementer, sidestiller tekst og visuelle elementer.

Med årene har vilkårlighet blitt en stadig viktigere bestanddel i min arbeidsprosess. I begynnelsen av et prosjekt (før det engang er et prosjekt), lar jeg tilfeldigheter og innfall styre, mer eller mindre uinnskrenket. Usikkerheten som kommer av dette er blitt et nødvendig moment i arbeidet. Deretter kan den igangsettende faktoren for prosessen være hva som helst som av en eller annen grunn ekspanderer og som får min interesse til å ekspandere: et minne, et sitat fra en bok, noe jeg har overhørt, et fotografi …

Noe jeg ofte gjør i prosjektene mine, er å kombinere det flyktige med tidkrevende teknikker. Nå arbeider jeg for eksempel med en bok, der jeg broderer elementer fra notatbøkene mine. Tekst og tegninger som en gang ble skriblet ned på noen minutter, eller sekunder, gjentar jeg nå omhyggelig med nål og tråd.

Bøker

Jeg debuterte litterært i 2016 med dikt i Cappelen Damms antologi Signaler. Mitt bidrag hadde tittelen Nattleksjon / Reisedagbok. Før dette hadde tekst vært en del av min kunstpraksis. Eksempler på det her, her, her og her. Min første bok var diktsamlingen Den sanne horisonten, som ble gitt ut i 2018. Min andre bok, diktsamlingen Sifonofor ble utgitt i 2022. Sifonofor handler om å lære, å begjære, om å være en del og å være en mangelfull helhet. Om det man vet og det man ikke kan vite. Diktene gjør nedslag i tre ulike faser i et menneskeliv og ser på dette mot bakgrunn av dets forbindelser, til andre mennesker, til samfunnet, til naturen. Bokens tittel «Sifonofor» er et annet ord for kolonimanet, en sart organisme som ser ut til å være ett enkelt dyr, men består av tusenvis integrerte individer, som ikke kan overleve adskilt.


English:

I’m a visual artist and poet with an MFA from Bergen National Academy of Art and Design and education from Skrivekunstakademiet i Hordaland (“The Academy of Creative Writing in Hordaland”). My visual art practice grows out of painting, drawing, collage and text, which spill over into other techniques – usually techniques I master to a lesser degree… As a kind of transition between art and literature, I make fanzines and artists’ books. In exhibitions, I juxtapose texts and visual elements, where the texts themselves become visual elements.

I’m interested in the different time and tactilities of materials, in the possibilities and limitations of language, in the tactility of the text itself, and how by repeating a disturbance you can create order. I’m interested in how need and desire move in different directions, in man as a part and as a flawed whole.

Chance has gradually become a more central part of my work process. In the beginning of a project (before it’s even a project), I let chance and whim rule, more or less unrestricted. The uncertainty that this entails, has become a necessary part of my work. Then, the initiating factor for the rest of the process can be anything that for some reason starts to expand, and that makes my interest expand: a memory, a quote from a book, something I overheard, a photograph …

One thing I often do in my projects, is to combine something transient with time-consuming techniques. Now, for example, I’m working on a book, where I’m copying elements from my notebooks as embroidery. Notes and drawings that I once scribbled down in a few minutes, maybe seconds, I now copy meticulously with thread and needle.

Books

In 2016 I had a selection of poems included in Cappelen Damm’s yearly anthology Signaler. My contribution was titled tNattleksjon / Reisedagbok («Night Lessons / Travel Journal»). Before then, text had been a part of my visual art practice. Examples of this here, here, here and here. My first book Den sanne horisonten («True Horizon»), a collection of poetry, was published in 2018. My second collection of poetry, Sifonofor («Siphonophore») was published in January 2022. Sifonofor is about acquiring knowledge, about desire, about being a part and an insufficient whole. About the things you know and the things you can’t know. The poems centre around three phases in the life of a human being, and explores these phases through its relationships – to other people, to society, to nature. The title of the book «Siphonophore», is the name of a colonial animal, related to jellyfish. It’s a delicate organism, which may appear to be a single animal, but is made up of thousands integrated individuals, who can’t survive on their own.