TV-rommet

Kunst


For English, scroll down. To see pictures from exhibitions etc., click here.


Jeg er billedkunstner og poet, to praksiser som fletter i hverandre. Jeg har utdanning fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Skrivekunstakademiet. Kunstpraksisen min er bevegelig, men har sine røtter i tegning, maleri, kollasj og tekst, som stadig spiller over i andre teknikker, gjerne teknikker jeg behersker i mindre grad. I utstillinger arbeider jeg etter en kollasjlignende metode, der jeg sidestiller ulikeartede elementer, sidestiller tekst og visuelle elementer. Jeg er interessert i materialers ulike tempo og taktilitet, i språkets muligheter og begrensninger, i selve tekstens taktilitet. Jeg er interessert i hvordan behov og begjær trekker mennesket i ulike retninger.

Med årene har vilkårlighet blitt en stadig viktigere bestanddel i min arbeidsprosess. I begynnelsen av et prosjekt (før det engang er et prosjekt), lar jeg tilfeldigheter og innfall styre, mer eller mindre uinnskrenket. Usikkerheten som kommer av dette er blitt et nødvendig moment i arbeidet. Deretter kan den igangsettende faktoren for prosessen være hva som helst som av en eller annen grunn ekspanderer og som får min interesse til å ekspandere: et minne, et sitat fra en bok, noe jeg har overhørt, et fotografi …

Bøker

Jeg debuterte litterært i 2016 med dikt i Cappelen Damms antologi Signaler. Mitt bidrag hadde tittelen Nattleksjon / Reisedagbok. Før dette hadde tekst vært en del av min kunstpraksis. Eksempler på det her, her, her og her. Min første bok var diktsamlingen Den sanne horisonten, som ble gitt ut i 2018. Min andre bok, diktsamlingen Sifonofor ble utgitt i 2022. Diktene i Sifonofor gjør nedslag i tre ulike faser i et menneskeliv og ser på dette mot bakgrunn av dets forbindelser – til andre mennesker, til samfunnet, til naturen. Sifonofor følger en livslang kunnskapssøken, fra unnfangelse til kroppenes nedbrytning. Derimellom prøver mennesket å finne ut av en påtrengende og grenseløs verden, som pågår og pågår, og er hjem til organismer som alle er gjensidig avhengige av hverandre. Bokens tittel, «Sifonofor», er et annet ord for kolonimanet, en sart organisme som ser ut til å være ett enkelt dyr, men består av tusenvis integrerte individer, som ikke kan overleve adskilt.


English:

I’m a visual artist and poet with an MFA from Bergen National Academy of Art and Design and education from Skrivekunstakademiet i Hordaland (“The Academy of Creative Writing in Hordaland”). My visual art practice is fluid, but has its roots in painting, drawing, collage and text, which tend to spill over into other techniques – usually techniques I master to a lesser degree. As a kind of transition between art and literature, I make fanzines and artists’ books. In exhibitions, I juxtapose texts and visual elements, where the texts themselves become visual elements.

A returning feature of my work, is the combination of something transient with time-consuming techniques. I’m interested in the specific tempo and tactility of different materials, in the possibilities and limitations of language, in the tactility of the text itself. I’m interested in how need and desire pull a human being in opposite directions.

Chance has gradually become a more central part of my work process. In the beginning of a project (before it’s even a project), I let chance and whim rule, more or less unrestricted. The uncertainty that this entails, has become a necessary part of my work. Then, the initiating factor for the rest of the process can be anything that for some reason starts to expand, and that makes my interest expand: a memory, a quote from a book, something I overheard, a photograph …

Books

In 2016 I had a selection of poems included in Cappelen Damm’s yearly anthology Signaler. My contribution was titled tNattleksjon / Reisedagbok («Night Lessons / Travel Journal»). Before then, text had been a part of my visual art practice. Examples of this here, here, here and here. My first book Den sanne horisonten («True Horizon»), a collection of poetry, was published in 2018. My second collection of poetry, Sifonofor («Siphonophore») was published in January 2022. Sifonofor is about acquiring knowledge, about desire, about being a part and an insufficient whole. About the things you know and the things you can’t know. The poems centre around three phases in the life of a human being, and explore these phases through its relationships – to other people, to society, to nature. The title of the book «Siphonophore», is the name of a colonial animal, related to jellyfish. It’s a delicate organism, which may appear to be a single animal, but is made up of thousands integrated individuals, who can’t survive on their own.